Monthly Archives ژانویه 2022

شبکه خصوص لینک سازی یا PBN چیست؟

بسیاری از سازندگان رزومه دارای خرید بک لینک pbn یک فیلد مرتبط با آدرس وب سایت هستند و برخی دیگر به شما امکان می دهند پیوندی را در چند پاراگراف در توضیحات درج کنید. شهرت وب سایت شما به Google Quality Score اجازه می دهد تا تاریخچه سایت شما را بررسی کند. پس از تمام نکات ذکر شده، قصد داریم به مفاهیم اولیه بازگردیم. زیرا اهمیت نکات زیر به قدری زیاد است که اگر بارها و بارها آنها را بشنوید، یادآوری مجدد آنها به وب سایت شما آسیبی نمی رساند.

لینک سازی pbn

نمونه های ایرانی زی...

Read More