Dove صندوق CROWN انگلستان را برای کمک به پایان دادن به تبعیض موها راه اندازی می کند

کبوتر پیشگام اقدامات جدید در زمینه مبارزه با پایان دادن به تبعیض مو در انگلیس است تقویت پروژه عزت نفس کبوتر از طریق راه اندازی صندوق CROWN انگلستان

Dove تلاش های خود را برای پایان دادن به تبعیض مو در انگلستان تقویت می کند ، پروژه عزت نفس Dove را برای ارائه پشتیبانی از مدارس برای مقابله با این مسئله و از طریق راه اندازی یک پروژه جدید ، تقویت می کند. صندوق CROWN انگلستان (جتکرار مجدد a Rمراقب و خودکار دبلیوorld برای نفضایی حهوا) از 170،000 پوند برای کمک به مبارزه با تعص...

Read More