مهره مار هندی ذکر tagged posts

مهره مار هندی اصل شاه کبرا – قیمت مهره مار هندی اصل

که محبت شدید دیگران و آشنایان را به خود جلب می کند و دشمنان را دفع می کند و دوستان بسیاری را به سوی انسان می کشاند. نخست وزیر سکته کرد. چه وزیر عالی، ظلم زیمبو! پادزهر هر معصیت و تعلل، چوبه دار بی رحم است. قوام و ماندگاری زمان با من است. به دستور من بکش دالکی به معنای مالیدن اندام با مشت است و در هندی چپ نامیده می شود. میانگین دمای سالانه آن 29 درجه سانتیگراد با میانگین دمای ماهانه 35 درجه سانتیگراد در فروردین تا 26 درجه سانتیگراد در دسامبر است.

شکل مهره...

Read More